مشتریان

رستوران دانژه ۳ مرداد ۱۳۹۶
رستوران بلامونیکا ۳ مرداد ۱۳۹۶
رویال میت هاوس ۲ مرداد ۱۳۹۶
رستوران زاگرس ۱ مرداد ۱۳۹۶
رستوران کاوالی ۱ مرداد ۱۳۹۶
رستوران نون ۱ مرداد ۱۳۹۶