چشم انداز و ماموریت

 چشم انداز

مرکز استراتژی و توسعه علوم در سال 1404، خانواده ای است متشکل از ده هزار برادر و خواهر ثروتمند، که به شکل مستمر به آنان موثرترین راه های کسب ثروت و ارزش آفرینی را عرضه می نماید.

ما با مشتریان وفادارمان، پیمان اخوت می بندیم.

ماموریت

ارایه موثرترین ابزارهای حل مساله سازمانی بر پایه ارزش آفرینی مستمر و با هدف بهبود کیفیت زندگی کلیه ذینفعان با تکیه بر شرکای تجاری درون و برون سازمانی؛

به گونه ای که تمام مدیران کسب و کارهای انتفاعی، ما را شرکتی اینگونه بشناسند:

  • چابک
  • تعالی گرا
  • رهبر بازار
  • دارای برندهای قابل اعتماد
  • سرمشق پایبندی به ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی