اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، توسط مرکز استراتژی وتوسعه علوم در سال 1390 برگزار گردید.

شمـاره مجـوز : 210/90/1854 . مـعاونت تـوسعه مدیـریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

1th National Conference on System Approach -NCSA-2011

 •  دبیـرکل کـنفرانس : دکتـر افشین گلستان
 • دبیـرعلـمی کنفرانس : پروفسور نظام الدین فقیه
 •  دبیـراجـرایی کنفـرانس : مهنـدس روح الله بحـرانی
 • مدیر کمیته علمی:دکتر مهدی عباسی 
 • دبیر امور بین الملل:دکتر نیکزاد منطقی 
 • مدیر کمیته انتشارات:دکتر عباس معتمدی
 • مدیر کمیته مدیران:دکتر احمد طالب نژاد

سخنرانان کلیدی:

 • دکتر رضا رمضانی خورشید دوست
 • دکتر افشین گلستان
 • دکتر حیدر امیران
 • دکتر اکبرپور شیرازی
 • دکتر مهدی عباسی
 • دکتر عباس معتمدی
 • دکتر اکبر اعتباریان

با همکاری

 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه اصفهان
 • شرکت مخابرات استان فارس
 • گروه آموزشی استادهمراه
 • شرکت برق منطقه ای فارس
 • شهرداری
 • کارخانه FC

اهداف کنفرانس

 • ترویج و اشاعۀ فرهنگ سیستمی
  ایجاد بستر تفکر رو به جلو برای خلق آینده
  فراهم نمودن شرایط انتقال دانش و تجربه رویکرد سیستمی بین رشته های مختلف
  فراهم نمودن زمینه های پیوند دانشگاه و صنعت
  فراهم آوردن زمینه های فرهنگ برنامه ریزی سیستمی برای ورود به بازار جهانی
  کمک به تصمیم گیرندگان و تسهیل فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری
  توسعه و ترویج نگرش سیستمی در مدیریت و برنامه ریزی کلان
  تشویق محققین به طرح مباحث سیستمی در فضایی اندیشمندانه
  بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرو در مبحث رویکرد سیستمی

تعداد مقالات کنفرانس

 • کل مقالات دریافتی 457 مقاله
 • مقالات پذیرش شده جهت داوری301 مقاله
 • مقالات پذیرش شده کمیته داوران 120مقاله
 • تعداد مقالات پذیرش شده جهت بخش ارائه شفاهی 67مقاله
 • تعداد مقاله پذیرش شده جهت بخش پوستر 53 مقاله

مقاله برتر کنفرانس:تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با به کارگیری سیستم های دینامیکی

نویسندگان:

 • دکتر رسول نورالسناء استاد دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر مصطفی جعفری استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمد صالح اولیاء دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه یزد
 • جمال حسینی عز آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • محمد دهقانی سر یزدی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع- دانشگاه یزد

 

 

 

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، توسط مرکز استراتژی وتوسعه علوم در سال 1390 برگزار گردید.

شمـاره مجـوز : 210/90/1854 . مـعاونت تـوسعه مدیـریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

1th National Conference on System Approach -NCSA-2011

 •  دبیـرکل کـنفرانس : دکتـر افشین گلستان
 • دبیـرعلـمی کنفرانس : پروفسور نظام الدین فقیه
 •  دبیـراجـرایی کنفـرانس : مهنـدس روح الله بحـرانی
 • مدیر کمیته علمی:دکتر مهدی عباسی 
 • دبیر امور بین الملل:دکتر نیکزاد منطقی 
 • مدیر کمیته انتشارات:دکتر عباس معتمدی
 • مدیر کمیته مدیران:دکتر احمد طالب نژاد

سخنرانان کلیدی:

 • دکتر رضا رمضانی خورشید دوست
 • دکتر افشین گلستان
 • دکتر حیدر امیران
 • دکتر اکبرپور شیرازی
 • دکتر مهدی عباسی
 • دکتر عباس معتمدی
 • دکتر اکبر اعتباریان

با همکاری

 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه اصفهان
 • شرکت مخابرات استان فارس
 • گروه آموزشی استادهمراه
 • شرکت برق منطقه ای فارس
 • شهرداری
 • کارخانه FC

اهداف کنفرانس

 • ترویج و اشاعۀ فرهنگ سیستمی
  ایجاد بستر تفکر رو به جلو برای خلق آینده
  فراهم نمودن شرایط انتقال دانش و تجربه رویکرد سیستمی بین رشته های مختلف
  فراهم نمودن زمینه های پیوند دانشگاه و صنعت
  فراهم آوردن زمینه های فرهنگ برنامه ریزی سیستمی برای ورود به بازار جهانی
  کمک به تصمیم گیرندگان و تسهیل فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری
  توسعه و ترویج نگرش سیستمی در مدیریت و برنامه ریزی کلان
  تشویق محققین به طرح مباحث سیستمی در فضایی اندیشمندانه
  بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرو در مبحث رویکرد سیستمی

تعداد مقالات کنفرانس

 • کل مقالات دریافتی 457 مقاله
 • مقالات پذیرش شده جهت داوری301 مقاله
 • مقالات پذیرش شده کمیته داوران 120مقاله
 • تعداد مقالات پذیرش شده جهت بخش ارائه شفاهی 67مقاله
 • تعداد مقاله پذیرش شده جهت بخش پوستر 53 مقاله

مقاله برتر کنفرانس:تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با به کارگیری سیستم های دینامیکی

نویسندگان:

 • دکتر رسول نورالسناء استاد دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر مصطفی جعفری استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمد صالح اولیاء دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه یزد
 • جمال حسینی عز آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • محمد دهقانی سر یزدی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع- دانشگاه یزد

 

 

 

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم